Privacy statement

Privacy statement Pinkster en Fransen Hypotheken en Verzekeringen

Pinkster en Fransen verwerkt persoonsgegevens. Middels dit privacy statement willen wij hierover duidelijk en transparant informeren.

De volgende woorden worden veelvuldig gebruikt in dit statement. Hieronder leest u wat wij met die woorden bedoelen:

Persoonsgegevens Gegevens die direct of indirect wat over u zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw voor- en achternaam., maar ook over uw inkomen en woonsituatie.

Verwerken Alles wat wij met uw gegevens doen. Niet alleen het verzamelen, mar ook het opslaan en gebruiken van  uw gegevens.

Van wie en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen aangaan of hebben gehad. Dit zijn de persoonsgegevens van:

a.- Onze klanten en hun vertegenwoordigers

b.- Mensen die interesse hebben in onze dienstverlening.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

a.- Een relatie met u te kunnen aangaan.

Als u klant bij ons wilt worden of een nieuwe dienst wilt afnemen hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij moeten namelijk onderzoeken of het haalbaar is om de dienst voor u te kunnen uitvoeren. Wij mogen bij het aangaan van een relatie tevens een kopie van uw identiteitsbewijs maken.

b.- De relatie met u te onderhouden en eventueel nieuwe opdrachten voor u uit te voeren. Wij willen u graag goed van dienst zijn, ook ná het afsluiten van een hypotheek of verzekering. Hiervoor hebben wij persoonsgegevens nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastzetten van een nieuwe rentevaste periode of aan het omzetten van een leningdeel.

c.- Om wettelijke verplichtingen na te komen.

In het kader van verschillende wet- en regelgeving moeten wij gegevens verzamelen. Als we uw gegevens niet meer gebruiken zullen wij deze toch bewaren voor archivering. Wij zijn tevens wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van u langer te bewaren.

Voor het geven van een gedegen advies inzake een hypotheekaanvraag of een verzekeringsaanvraag hebben wij gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

1.- Noodzaak voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst. Wij dienen de betreffende gegevens aan te leveren bij een bank of verzekeraar om een overeenkomst met u mogelijk te maken.

2.- Een gerechtvaardigd belang van de organisatie of derde. Zonder uw gegevens kunnen wij ons werk niet doen. Bijvoorbeeld: wij hebben uw salarisstrook nodig om voor u te kunnen berekenen wat u maximaal aan hypotheek kunt krijgen.

Wij vragen eenmalig de gegevens mondeling of schriftelijk op. Wij vragen u de stukken origineel aan ons te leveren of per e-mail. De stukken worden vervolgens gewaarborgd in ons archiveersysteem.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Om ons werk te kunnen doen hebben wij uw kopie legitimatiebewijs nodig. Ook vragen wij de gegevens van uw woon- en inkomenssituatie op. Wanneer u zelfstandig ondernemer bent vragen wij om jaarstukken van uw bedrijf.

Hoe gaan wij met uw gegevens om

Artikel 13 Wbp verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van uw gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Al uw gegevens worden opgeslagen in ons archiveersysteem, welke alleen toegankelijk is voor medewerkers. Om toegang te verkrijgen dient tot tweemaal toe ingelogd te worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. De beveiliging van onze software is uitbesteed aan een ICT-bedrijf.

Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door alle medewerkers van Pinkster & Fransen. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en hebben daartoe een verklaring getekend.

Wij kunnen alleen uw gegevens voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel gebruiken als er een nauw verwantschap tussen beide bestaat. Wanneer wij bij voorbeeld uw hypotheekaanvraag regelen, kunnen wij dit meenemen om te kijken naar uw verzekeringsportefeuille. 

Wij treden op als tussenpersoon en dat houdt in at wij persoonsgegevens moeten uitwisselen met externe partijen zoals hypotheekverstrekkers en verzekeraar. Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan een toezichthouder of de politie. Wij zullen uw gegevens nooit verhuren of verkopen. Ook gebruiken wij uw gegevens niet voor direct marketing.

 

Uw rechten

U mag ons te allen tijde vragen om de door u aangeleverde gegevens te vernietigen of te corrigeren (artikel 35 en 36 van de Wbp).

Ook mag u te allen tijde de gegevens welke wij van u in bezit hebben inzien. U kunt hiervoor bij ons een overzicht aanvragen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te alle tijde bij ons terecht.