Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Pinkster & Fransen

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Pinkster & Fransen, hypotheken en verzekeringen. Hierin vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met uw klachten.

Deze dienstenwijzer is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst m.b.t. een financieel product te sluiten.

Wie zijn wij?                                                                               Lidmaatschappen en registraties.                                                                                                                                                                                                    Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.
                                                                                                    De Belangrijkste zijn: 

Pinkster & Fransen                                                                   *           AFM
Hypotheken en Verzekeringen                                                    *           Kifid
Trambaan 2                                                                                 *           KvK
8441 BH Heerenveen                                                                 *           SEH

Ons kantoor behartigt uw belangen op het
Gebied van financiële diensten

 

                                                                                                  Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Bereikbaarheid                                                                          De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op
U kunt ons op veel manieren bereiken                                     ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen
Tel.   : 0513-645455                                                                  en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder
                                                                                                 12003077. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het
E-mail : info@pinkster-fransen.nl                                             meldpunt Financiële Markten via het telefoonnummer
Internet : www.pinkster-fransen.nl                                            0900-5400540 (5 ct/min).


In geval van nood zijn wij buiten kantoor-                                Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
tijden bereikbaar via telefoonnummer                                      Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
06-46128783.                                                                           Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en
Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor                                 wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het
Bezoeken. Op werkdagen zijn de                                             Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Openingstijden van 09.00 tot 17.00 uur.                                          Ons aansluitnummer bij Kifid is 20002747.


Internet                                                                                               Kamer van Koophandel
Wij beschikken over en eigen internet-                                           In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij
Site. Hierop treft u regelmatig informatie                                        geregistreerd onder nummer 01082401
En tips aan.
Ga naar www.pinkster-fransen.nl.


Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke Omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met de aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. 

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal, aansprakelijkheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, reisverzekering en rechtsbijstandverzekering. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dit is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode. Bij zo’n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken. Tevens kunnen wij u begeleiden bij de aankoop van uw woning.

Consumptief krediet.
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in kredieten.

Banksparen
Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Beleggen
U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingsfondsen. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te gaan participeren, begeleiden wij u graag in het contact met de financiële instelling. Orders met betrekking tot beleggingsfondsen verlopen altijd rechtstreeks met deze instelling en nooit via ons kantoor.


Hoe komen wij tot een advies? 

Adviesvrij.
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij een of meer instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 

Ondernemingsvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij hebben een selectie gemaakt van de maatschappijen waar wij zaken mee doen. Deze selectie hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarde en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op verzoek geven wij u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Wanneer wij u adviseren over een bepaald financieel product, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen. 

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikt aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiële producten gaan zoeken. In dat geval melden wij u dit vooraf.


Hoe zit het met onze beloning?  

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen wij op verschillende wijzen worden voldaan.

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen

In ieder geval vragen wij u polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

 

 Als u een klacht hebt.

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut.
Indien wij re samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

U kunt zich hiervoor wenden tot
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-352248 (10 ct/min.)
E-mail : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl

 

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

 

Bijlage: Indicatie van de hoogte van onze beloning op het gebied van levensverzekeringen, hypotheken, fiscaal bankspaarrekeningen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen).

Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening. Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod.

 

Onze vergoedingen op basis van declaratie.

Vast tarief 

Productcategorie                                                                             Tarieven van onze dienstverlening

Hypotheekadvies en bemiddeling                                                    € 2.000,00
Vermogensopbouw                                                                          € 600,00
Lijfrente advies - expiratie                                                                € 250,00
Overlijdensrisicoverzekering                                                            € 195,00
Verhogen bestaande hypotheek                                                      € 600,00
Woonlastenverzekering                                                                    € 240,00
Uitvaartverzekering                                                                          € 240,00
Arbeidsongeschiktheidverzekering                                                  € 360,00
Advies Renteaanpassing / Middeling                                               € 225,00 

Voor overige informatie wat betreft onze beloning overige schadeverzekeringen verwijzen wij u naar de bijlagen.   

 


 

 

Er komen geen producten overeen met de selectie.